נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת

שלחו לחבר

סטודנטים יקרים שלום רב,
 
לקראת תקופת הבחינות, ברצוננו להביא לידיעתכם את תקנון ועדת סטטוס לתלמידי תואר ראשון באוניברסיטה.

התקנון קובע כי עליכם לגשת במסגרת מועדי א' לבחינות ב- 75%  לפחות מהקורסים אליהם אתם רשומים באותו סמסטר. התקנון קובע עוד כי תלמיד שלא קיבל ציון עובר במועד א', או קיבל ציון שלא מניח את דעתו, רשאי באופן אוטומטי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' באותה שנה.

תלמיד שנכשל במועד א' וגם במועד ב', או שנכשל באחד מהם ונעדר מהשני ללא הצדקה, או נעדר משניהם ללא הצדקהלא יהיה זכאי לבחינה נוספת, ויהיה עליו להירשם לאותו קורס שנית בשנה העוקבת, להגיש את כל המטלות בשנית ולהבחן בקורס ככל תלמיד אחר.

סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה, על-פי התקנון האוניברסיטאי, הינן:
א. חפיפה חלקית או מלאה (יום ושעה) במועדי שתי בחינות.
ב. שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה המסתיים פחות מ- 7 ימים לפני הבחינה, או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה.
ג. מחלה ממושכת, אשפוז בבית-חולים, שמירת היריון, לידה.
ד. כל סיבה אחרת על-סמך אישור פרטני, המאושרת על ידי יועץ אקדמי.

בכל מקרה, על הסטודנט לבקש את אישורו של יועץ אקדמי.

במידה ואושר,
ניתן יהיה לממש מועד מיוחד עם נבחני השנה העוקבת בלבד (למעט במקרה והקורס נלמד בשני הסמסטרים, במקרה זה יש לגשת לאחד המועדים בסמסטר העוקב).

ניתן לממש את המועד המיוחד במועד א' או ב'.

ועדת ההוראה של הפקולטה להנדסה אוכפת את קיום תקנון האוניברסיטה כלשונו. לא יאושרו בחינות בשנת הלימודים הנוכחית על סמך רישום לקורסים בשנה הקודמת, אלא מתוקף הנסיבות שהוגדרו כמוצדקות במפורט מעלה.
סטודנטים אשר לא ישיגו ציון עובר בקורסים אליהם נרשמו בשנה"ל הנוכחית ידרשו להירשם אליהם בשנית בשנה העוקבת, ללא תלות במספר מועדי הבחינה אליהם נגשו, אלא אם נעדרו ממועד הבחינה אחד או יותר משום אחת הסיבות שהוגדרו כמוצדקות במפורט מעלה.

סטודנט המקבל את אישורו של היועץ האקדמי ימלא טופס פניה למועד מיוחד שיועבר, (דרך המזכירות), אל מדור סטטוס.

את הבקשות יש להעביר למזכירות באמצעות הטפסים הרלוונטים אשר נמצאים באתר מנהל הסטודנטים
טופס מועד מיוחד - סמסטר א
טופס מועד מיוחדסמסטר ב

בקשות למבחן מועד ג' בגין מילואים יש להגיש ישירות למדור סטטוס בלבד.
טופס מועד מיוחד בגין מילואים 

 
בברכת הצלחה בלימודים ובמבחנים,

הפקולטה להנדסה