נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת

סטודנטים יקרים שלום רב,
 
לקראת תקופת הבחינות, ברצוננו להביא לידיעתכם את תקנון ועדת סטטוס לתלמידי תואר ראשון באוניברסיטה. התקנון קובע כי עליכם לגשת במסגרת מועדי א' לבחינות ב- 75% לפחות מהקורסים אליהם אתם רשומים.
התקנון קובע עוד כי תלמיד שלא קיבל ציון עובר במועד א', או קיבל ציון שלא מניח את דעתו, רשאי באופן אוטומטי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' באותה שנה.
תלמיד שנכשל במועד א' וגם במועד ב', או שנכשל באחד מהם ונעדר מהשני ללא הצדקה, או נעדר משניהם ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת. הוא יוכל להירשם לאותו קורס שנית בשנה העוקבת, להגיש את כל המטלות ולהבחן בו ככל תלמיד אחר. 
 
סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה, על-פי התקנון האוניברסיטאי, בגינן זכאי הסטודנט למועד מיוחד, הינן:
א. חפיפה חלקית או מלאה (יום ושעה) במועדי שתי בחינות
ב. שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה המסתיים פחות מ- 7 ימים לפני הבחינה, או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה.
ג. מחלה ממושכת, אשפוז בבית-חולים, שמירת היריון, לידה
ד. כל סיבה אחרת על-סמך אישור פרטני. 
 
ועדת ההוראה של הפקולטה להנדסה אוכפת את קיום תקנון האוניברסיטה כלשונו. לא יאושרו בחינות בשנת הלימודים הנוכחית על סמך רישום לקורסים בשנה הקודמת, אלא מתוקף הנסיבות שהוגדרו כמוצדקות במפורט מעלה.
סטודנטים אשר לא ישיגו ציון עובר בקורסים אליהם נרשמו בשנה"ל הנוכחית ידרשו להירשם אליהם בשנית בשנה העוקבת, ללא תלות במספר מועדי הבחינה אליהם נגשו, אלא אם נעדרו ממועד הבחינה אחד או יותר משום אחת הסיבות שהוגדרו כמוצדקות במפורט מעלה.

סטודנטים שלדעתכם יש מקום לאשר את בקשתם, ימלאו טופס פניה למועד מיוחד באמצעותו יפנו ליועץ האקדמי ורק לאחר אישור היועץ יועבר הטופס (דרך המזכירות) אל מדור סטטוס.

את הבקשות יש להעביר למזכירות באמצעות הטפסים הרלוונטים:
טופס מועד מיוחד - סמסטר א
טופס מועד מיוחד - סמסטר ב

משרתי מילואים יש להעביר בקשה ישירות למדור סטטוס
טופס מועד מיוחד בגין מילואים 

 
בברכת הצלחה בלימודים ובמבחנים,

הפקולטה להנדסה