תנאי מעבר משנה לשנה

שלחו לחבר

בסוף כל שנה (בתום שני הסמסטרים) מתקיימת ועדת הוראה המעריכה את הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך דיון במעבר משנה לשנה. להלן תנאי המעבר:

מעבר אוטומטי
1. ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים אליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה.
2. ממוצע שנתי של 65 לפחות בקורסי הפקולטה.
שני התנאים הנ"ל חייבים להתקיים.

מעבר מותנה 
1. מי שנכשל בקורס אחד במהלך השנה:

  • אם ממוצע ציוניו הינו 70 ומעלה יוכל הסטודנט להירשם לכל קורסי השנה הבאה שהקורס בו נכשל אינו מהווה דרישת קדם עבורם. עבור הקורסים המותנים - על הסטודנט לקבל אישור של ועדת ההוראה.
  • אם ממוצע ציוניו הינו בין 65 ל-70 יוכל הסטודנט להירשם רק לקורסי השנה הבאה שהקורס בו נכשל, אינו מהווה דרישת קדם עבורם. בכל מקרה הסטודנט חייב להירשם שנית לקורס בו נכשל בהזדמנות הראשונה בה הוא מתקיים.

2. סטודנט שנכשל בשני קורסים במהלך השנה:

  • אם ממוצע ציוניו הינו 75 ומעלה יוכל הסטודנט להירשם לכל קורסי השנה הבאה שהקורס בו נכשל אינו מהווה דרישת קדם עבורם. עבור הקורסים המותנים - על הסטודנט לקבל אישור של ועדת ההוראה.
  • אם ממוצע ציוניו בין 65 ל-75 יוכל הסטודנט להירשם רק לקורסי השנה הבאה שהקורסים בהם נכשל אינם מהווים דרישת קדם עבורם. בכל מקרה הסטודנט חייב להירשם שנית לקורסים בהם נכשל במועד הקרוב ביותר שבו הם ניתנים .

הפסקת לימודים
1 .ממוצע הציונים השנתי בקורסים בהנדסה נמוך מ-65
2 .סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר במהלך השנה
3 .סטודנט שנכשל פעמיים באותו קורס חובה.
4 .סטודנט שנמצא במצב של "מעבר מותנה" ולא עמד בדרישות ועדת ההוראה.

ועדת ההוראה של הפקולטה להנדסה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא עמד בדרישות האקדמיות.

תנאי קדם - תואר ראשון