Tell a Friend

גילוי גבולות אזורים עשירים בננוחלקיקי זהב מצומדים לתאים סרטניים בתוך דגם מדמה רקמה חיה ע"י הדמאה פוטותרמית

Year
2016
מגמת לימוד
מסלול

Border Detection of areas enriched with gold nanoparticles bioconjugated with cancer cell inside biological Phantom

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור הפרויקט :
גילוי גבולות של אזורים עשירים בננו חלקיקי זהב הנמצאים בתוך גוש של חומר מדמה רקמה ביולוגית. הפרויקט הוא במסגרת מחקר בו אנו מפתחים שיטה לגילוי גידול סרטני בגוף ע"י הזרקת חלקיקי זהב ננומטריים מוכוונים לסוג הגידול. החלקיקים מצטברים בגידול ואז ע"י הקרנה בלייזר באורך גל המתאים לרזוננס הפלזמוני של חלקיקי הזהב חלק הקרינה הנבלע בחלקיקי הזהב מחמם אותם את האזור המחומם, מגלים בעזרת מצלמה תרמית המדמה את שדה הטמפרטורה של הדגם ומבליטה את האזור בו מרוכזים הננו חלקיקים דהיינו את הגידול בו מרוכזים חלקיקי הזהב.

תכולת הפרויקט :
קריאת חומר על ננו חלקיקי זהב ואינטראקציה שלהם עם אור.
לימוד עקרונות התאוריה של קרינה אינפרה אדומה, קרינת גוף שחור. עקרונות הפעולה של מצלמה תרמית (FLIR).
הכנת דגם מדמה רקמה עם ריכוז ידוע של חלקיקי זהב המצומדים לתאים סרטניים. הקרנת הדגמים בלייזר מתאים ומדידת שדה הטמפרטורה בכל דגם. הניסוי יעשה על דגמים בריכוזים שונים של חלקיקים המצומדים לתאי סרטן.
עבוד וניתוח התוצאות.

דרישות:

אין

מקורות:

אין

email: yosidanan@gmail.com

מנחה חיצוני
פרופ' זלבסקי זאב (אחראי אקדמי)

Last Updated Date : 19/06/2016