ACM computing surveys

Year Vol. no Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
1969 1   v   v
1970 2 v      
1971 3        
1972 4 v v    
1973 5   v    
1974 6        
1975 7        
1976 8 v v    
1977 9   v    
1978 10   v    
1979 11 v v v v
1980 12 v v v v
1981 13 v v v v
1982 14 v v v v
1983 15 v v v v
1984 16 v v v v
1985 17 v v v  
1986 18 v v v v
1986 18 v v v v
1987 19 v   v v
1987 20 v v v v
1989 21 v v v v
1990 22 v v v v
1991 23   v   v
1992 24 v v v v
1993 25 v v v v
1994 26 v v v v
1995 27 v v   v
1996 28 v v v v
1997 29 v v v v
1998 30 v v v v
1999 31 v      
2000 32   v v v
2001 33 v v v v
2002 34 v   v