תנאי מעבר משנה לשנה בתואר ראשון

בסוף כל שנה (בתום שני הסמסטרים) ועדת הוראה מעריכה את הישגיהם האקדמיים של הסטודנטים לצורך דיון במעבר משנה לשנה. להלן תנאי המעבר:

מעבר אוטומטי

1.  ציון "עובר" (60) בכל אחד מהקורסים אליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה.
2.  ממוצע שנתי של 65 לפחות בקורסי הפקולטה.
שני התנאים הנ"ל חייבים להתקיים.

מעבר מותנה 

1. מי שנכשל בקורס אחד במהלך השנה:

  • אם ממוצע ציוניו הינו 70 ומעלה יוכל הסטודנט להירשם לכל קורסי השנה הבאה שהקורס בו נכשל אינו מהווה דרישת קדם עבורם. עבור הקורסים המותנים - על הסטודנט לקבל אישור של יועץ אקדמי.
  • אם ממוצע ציוניו הינו בין 65 ל-70 יוכל הסטודנט להירשם רק לקורסי השנה הבאה שהקורס בו נכשל, אינו מהווה דרישת קדם עבורם. בכל מקרה הסטודנט חייב להירשם שנית לקורס בו נכשל בהזדמנות הראשונה בה הוא מתקיים.

2. סטודנט שנכשל בשני קורסים במהלך השנה:

  • אם ממוצע ציוניו הינו 75 ומעלה יוכל הסטודנט להירשם לכל קורסי השנה הבאה שהקורס בו נכשל אינו מהווה דרישת קדם עבורם. עבור הקורסים המותנים - על הסטודנט לקבל אישור של יועץ אקדמי.
  • אם ממוצע ציוניו בין 65 ל-75 יוכל הסטודנט להירשם רק לקורסי השנה הבאה שהקורסים בהם נכשל אינם מהווים דרישת קדם עבורם. בכל מקרה הסטודנט חייב להירשם שנית לקורסים בהם נכשל במועד הקרוב ביותר שבו הם ניתנים .

הפסקת לימודים

1. ממוצע הציונים השנתי בקורסים בהנדסה נמוך מ-65.
2. סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר במהלך השנה.
3. סטודנט שנכשל פעמיים באותו קורס חובה.
4. סטודנט שנמצא במצב של "מעבר מותנה" ולא עמד בדרישות ועדת ההוראה.

ועדת ההוראה של הפקולטה להנדסה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא עמד בדרישות האקדמיות.

סטודנטים בתוכניות המשולבות יוכלו להמשיך בלימודיהם בתכנית בתנאי שהממוצע המצטבר (בקורסי הנדסת חשמל ופיזיקה/ הנדסת חשמל ומתמטיקה/ הנדסת חשמל ומוזיקה) הינו לפחות 85.

בכל שלב תינתן אפשרות לסטודנט/ית להפסיק את לימודיו בתכנית המשולבת ולהשלים את לימודיו לתואר ראשון בהנדסת חשמל B.Sc (מקצוע חד-חוגי) או לתואר ראשון בפיזיקה (מקצוע דו-חוגי) או לתואר ראשון במתמטיקה (מקצוע דו-חוגי) או לתואר ראשון במוזיקה (מקצוע דו-חוגי) בהתאם לבחירתו בכפוף לתקנון.

 

תנאי קדם - תואר ראשון