נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת לתואר ראשון

סטודנטים יקרים שלום רב,
 
ברצוננו להביא לידיעתכם את תקנון ועדת סטטוס לתלמידי תואר ראשון באוניברסיטה.

התקנון קובע כי עליכם לגשת במסגרת מועדי א' לבחינות ב- 75%  לפחות מהקורסים אליהם אתם רשומים באותו סמסטר. התקנון קובע עוד כי תלמיד שלא קיבל ציון עובר במועד א', או קיבל ציון שלא מניח את דעתו, רשאי באופן אוטומטי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' באותה שנה.

תלמיד שנכשל במועד א' וגם במועד ב', או שנכשל באחד מהם ונעדר מהשני ללא הצדקה, או נעדר משניהם ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת, ויהיה עליו להירשם לאותו קורס שנית בשנה העוקבת, להגיש את כל המטלות בשנית ולהבחן בקורס ככל תלמיד אחר.

סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה, על-פי התקנון האוניברסיטאי, הינן:
א. חפיפה חלקית או מלאה (יום ושעה) במועדי שתי בחינות.
ב. שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה המסתיים פחות מ- 7 ימים לפני הבחינה, או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה.
ג. מחלה ממושכת, אשפוז בבית-חולים, שמירת היריון, לידה.
ד. כל סיבה אחרת על-סמך אישור פרטני, המאושרת על ידי יועץ אקדמי (פרטי הקשר של היועצים מפורטים באתר הפקולטה).

במידה ואושר, ניתן יהיה לממש מועד מיוחד עם נבחני השנה העוקבת בלבד (למעט במקרה והקורס נלמד בשני הסמסטרים, במקרה זה יש לגשת לאחד המועדים בסמסטר העוקב).

ניתן לממש את המועד המיוחד במועד א' או ב'.

ועדת ההוראה של הפקולטה להנדסה אוכפת את קיום תקנון האוניברסיטה כלשונו. לא יאושרו בחינות בשנת הלימודים הנוכחית על סמך רישום לקורסים בשנה הקודמת, אלא מתוקף הנסיבות שהוגדרו כמוצדקות במפורט מעלה.
סטודנטים אשר לא ישיגו ציון עובר בקורסים אליהם נרשמו בשנה"ל הנוכחית ידרשו להירשם אליהם בשנית בשנה העוקבת, ללא תלות במספר מועדי הבחינה אליהם נגשו, אלא אם נעדרו ממועד הבחינה אחד או יותר משום אחת הסיבות שהוגדרו כמוצדקות במפורט מעלה.

סטודנט המקבל את אישורו של היועץ האקדמי יגיש בקשה ישירות באינ-בר לשנה העוקבת (פניות בנוגע לשנה העוקבת יש להגיש בשנה העוקבת).

בקשות למבחן מועד ג' בגין מילואים יש להגיש ישירות למדור סטטוס בלבד בצירוף אישור המילואים (צו קריאה איננו רלוונטי).


 בברכת הצלחה בלימודים ובמבחנים,

הפקולטה להנדסה