תנאי פטור מקורסים עבור מתקבלים חיצוניים

סטודנטים שהתקבלו ללימודי הנדסה בבר אילן ממוסדות אחרים ומוכרים בהם למדו חלק מתוכנית הלימודים הרלבנטית ללימודי הנדסה בבר אילן, יוכלו לקבל פטור והכרה בקורסים שלמדו במוסד האחר לאחר דיון ואישור פנימי של תת הועדה של ועדת ההוראה לתואר ראשון האחראית על הנושא בהנדסה בבר אילן.

סטודנטים אשר ירצו לערער על החלטות התת ועדה יוכלו לעשות כן בפני יו"ר ועדת ההוראה והדיקן.

להלן תנאי ההכרה בקורסים הנלמדים:

  1. ציון הסטודנט בקורס הינו 75 ומעלה ויש התאמה גבוהה בין תכולת הקורס הנלמד לבין תכולת הקורס המקביל בהנדסה בבר אילן.
  2. ציון הסטודנט בקורס הינו 70-74 אבל בקורס ההמשך שלמד יש לו ממוצע של 75 ומעלה.
  3. התאמה של מעל ל-80% בסילבוסים בין הקורסים המוכרים לבין הקורסים המקבילים הנלמדים בבר אילן. יצוין שהסטודנט חייב להשלים את הפערים בין הקורס הנלמד והקורס של הפקולטה שעבורו ניתן הפטור.
  4. לא תבוצע הכרה על כמות קורסים הגדולה מחצי מכמות הנק"ז הנדרש לתואר.

במידה ויש גורמים כלליים נוספים הרלבנטיים למקרה כגון ממוצע מצטבר מתחת ל-65 בלימודי הסטודנט במוסד האחר או גורמים אחרים המטילים ספק בידע שאותו הסטודנט צבר בקורסים הרלבנטיים (למשל כישלון מרובה בקורס), רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה להנדסה לחרוג מהכללים המצוינים להלן ולחייב את הסטודנט לחזור על הקורסים הרלבנטיים מחדש בפקולטה להנדסה בבר אילן.

סטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני או שלישי בפקולטה להנדסה בבר אילן כאשר חלק מהתואר נלמד במוסד מוכר אחר, יוכלו לקבל פטור והכרה בקורסים שלמדו במוסד האחר עד למכסה של לא יותר מחצי מהנק"ז של התואר הספציפי ולאחר דיון ואישור פנימי של יו"ר ועדת תארים מתקדמים בהנדסה בבר אילן ועל פי התנאים הבאים:

  1. ציון הסטודנט בקורס הינו 75 ומעלה בקורס אקדמי המוכר לתואר מתקדם גם במוסד ממנו הסטודנט הגיע.
  2. מנחה הסטודנט בבר אילן מאשר שאכן הסילבוס של הקורס הנדון רלבנטי להכשרתו ולתוכנית לימודיו בבר אילן.

 

התנאים הבאים תקפים אך ורק עבור קורסים שנלמדו בשנתיים שקדמו לשנת הלימודים הראשונה של המועמד בפקולטה להנדסה.

הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות להפעיל שיקול דעת במקרים חריגים ולסטות מהנוהל המצוין.