Smooth Bounded Distortion Mappings Using Fast Projection Operator

שלחו לחבר
שנה
2015

מיפויים חלקים בעלי עוות חסום בעזרת אופרטור הטלה מהיר

תיאור הפרויקט: 

הסטודנטים יממשו בתוכנה אלגוריתם לחישוב מיפויים חלקים בין צורות שונות (למשל בין שתי תמונות) לצרכי גרפיקה ממוחשבת ואנימציה.

המשתמש באפליקציה ישלוט על המיפוי המחושב בעזרת מספר קטן של נקודות שליטה שאת מיקומם הוא יקבע.

ניתן לצפות בסרטונים הבאים שממחישים אפליקציה כזו:

1.    http://www.eng.biu.ac.il/~weberof/Publications/Bounded-Harmonic/Bounded…

2.    https://www.youtube.com/watch?v=cfpOjrQlX1E

המיפוי המחושב יהיה רציף וחלק והעיוות המקומי שלו בכל נקודה יהיה חסום על ידי גודל שייקבע על ידי המשתמש. דבר זה מבטיח את איכות התוצאה והוא בעל חשיבות עליונה באפליקציות גרפיקה ממוחשבת כגון סרטי אנימציה ומשחקי מחשב.

האפליקציה אמורה להיות אינטראקטיבית ולהגיב לשינויים שהמשתמש מכניס בצורה מהירה תוך כדי מתן משוב מיידי למשתמש. לשם כך יעשה שימוש באלגוריתם מהיר המבצע הטלה של מיפוי כלשהוא (שלא בעל עיוות חסום) למרחב המיפויים בעלי עיוות חסום. לשם פשטות נשתמש במיפויים ממשפחה מסוימת (למשל מיפויים הרמוניים). ההטלה תתבצע על ידי שימוש באופטימיזציה נומרית ממשפחה של אלגוריתמים שנקראת לוקאלי/גלובלי שמבצעות שילוב חוזר בין שני שלבים. 

נבצע השוואה של איכות התוצאות ומהירות החישוב לעומת שיטות מתקדמות אחרות.

תכולת הפרויקט:

הפרויקט ידרוש מימוש של אלגוריתם מורכב בתוכנה תוך שימוש בחבילות תוכנה גרפיות וחישוביות מסחריות (כמו למשל Matlab, Autodesk Maya).

דרישות:

תכנות C++ ו Matlab.

יכולת עבודה עצמאית והגדלת ראש.

קורסי קדם (אפשר לקחת במקביל לפרויקט):

1)    גרפיקה ממוחשבת (83-654-01).
2)    עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה (83-656-01).