Design and implementation of an epileptic seizure detection mechanism followed by rescue actions

שלחו לחבר
שנה
2015

מנגנון לאיתור התקף אפילפטי וביצוע פעולות הצלה

תיאור הפרויקט:

חולים במחלת אפילפסיה עלולים לקבל התקף מידי. ישנם אנשים עם התקפים אפילפטיים שלא ניתנים למניעה באמצעות תרופות. התקפים אלו עלולים לגרום לנפילה, קשיים בבליעה, לחנק ולסיכונים רבים. התרעה מוקדמת למטופל מאפשרת ביצוע פעולות שיקטינו למינימום את הנזק האפשרי.

תכולת הפרויקט:

הסטודנטים יבצעו איפיון אותות פיזיולוגיים המתקבלים במקרה של התקף אפילפטי. תחילה מהספרות ובהמשך עם מכשיר BMI. אותות אלו מלווים בדרך כלל ברעש חזק שיהיה צורך לסננו. אותות אפילפטיים מאופיינים בשינוי אמפליטודה משמעותי במספר איזורים במוח. בנוסף, שינויי תדירות לא סדירים. לאחר איפיון האותות וזיהוי התקף תיבנה מערכת חישה והתראה שתשדר למרכז חיצוני ותזעיק עזרה. אם המטופל ברכב, יופעל מנגנון לעצירה איטית של הרכב, והפעלת מנורת הבהוב של כל פנסי האיתות ברכב. גם החולה עצמו עם הזיהוי הראשוני יוכל לנקוט אמצעי זהירות. הצעות לפעילות מיידית יינתנו על ידי המערכת. אופציה להמשך תכלול הפעלה של מערכת מוטורית אישית. מערכת המניעה תתבצע בסימולציה.