תכניות לימודים - הנדסה קוונטית

מגמת הנדסה קוונטית (83182) - תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נק"ז שנתי (ש"ש)
1 83110 אלגברה לינארית 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים 2 2 - 4 4 2
1 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 - 0
1 86115 מכניקה 4 2 - 6 6 3
1 86112 רעיונות מודרנים בפיזיקה 2 - - 2 2 1
    סה"כ שנה א' סמסטר א (1) 20 9 0 29 27 13.5
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
2 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 - 0
2 83011 תכנות פייתון 2 1 - 3 3 1.5
2 86120 חשמל ומגנטיות 4 2 - 6 6 3
2 86129 מעבדה בפיזיקה כללית - - 2 2 2 1
2 86170 מבוא לפיסיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) 22 9 2 33 31 15.5
3 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
3 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
3 86207 מתמטיקה לפיסיקאים 3 4 2 - 6 6 3
3 86209 גלים 3 2 - 5 5 2.5
3 86210 מכניקה אנליטית 3 2 - 5 5 2.5
3 86232 מעבדה ממוחשבת - - 3 3 3 1.5
    סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) 21 10 3 34 34 17
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
4 86234 תורת השדה האלקטרומגנטי 3 1 - 4 4 2
4 86311 תורת הקוונטים 1 3 2 - 5 5 2.5
4 86246 אופטיקה 4 2 - 6 6 3
4 86215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) 21 9 2 32 32 15.5
5 83214 כלים לאנליזה נומרית 2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
5 83807 חישוב קוונטי 3 1 - 4 4 2
5 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה - - 3 3 3 0.75
5 86312 תורת הקוונטים 2 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) 16 10 3 30 29 13.75
6 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
6 83246 מבוא לבקרה  3 1 - 4 4 2
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) - - 3 3 1.5 0.75
6 86707 אינטראקציות אור וחומר במכניקה קוונטית 3 - - 3 3 1.5
    סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6) 8 3 3 14 12.5 6.25
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
7 86216 פיזיקה סטטיסטית 2 3 1 - 4 4 2
8 86705 מעבדה בטכנולוגיה קוונטית - - 4 4 2 1
7 86367 מעבדה באופטיקה קוונטית - - 4 4 3 1.5
8 86370 פיסיקת המצב המוצק 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה ד' 14 3 8 25 22 11
    סה"כ חובות 122 53 21 197 187.5 92.5

מסלול חישה קוונטית

    קורסי חובה:             
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים 3 1 - 4 4 2
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
8 86708 טכנולוגיה קוונטית של אור מדידה ותקשורת 3 - - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 3 - - 3 3 1.5
    סה"כ 200 80 46 18 18 9
    קורסי בחירה (רקורס אחד):            
6 NEW-E מדידות קוונטיות מתקדמות 3 - - 3 3 1.5
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרונים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83699 מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות 2 1 - 3 3 1.5
8 86840 אופטיקה קוונטית 3 1 - 4 4 2
8 NEW-E דימות וסופר-רזולוציה קוונטית 3 - - 3 3 1.5
8 83915 אופטיקה לא לינארית 2 2 - 4 4 2
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5

מסלול חישוב קוונטי

    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה (חלופי 88782) 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ 9 4 0 13 13 6.5
    קורסי בחירה (2 קורסים):            
8 83250 אוטומטים וחישוביות 3 1 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
7 NEW-E מודלים תיאורטיים של חישוב קוונטי 3 - - 3 3 1.5
8 NEW-P+E סימולציות קוונטיות 3 - - 3 3 1.5
7 83804 אלגברה מתקדמת ויישומים בקריפטוגרפיה 2 1   3 3 1.5
7 83879 אופטימיזציה 3 - - 3 3 1.5
7 86755 פיסיקה אטומית (או קורס בחירה רלוונטי אחר בפיסיקה) 3 1 - 4 3 1.5
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסה קוונטית בתואר ראשון הינו 71 נ"ז בהנדסה, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות וקורסי הבחירה לפי: 1.5*3 237 ש"ס   112.5 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • על כל סטודנט במגמה להתמחות בשני המסלולים (חישוב קוונטי וחישה קוונטית).
 • כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 3 קורסי בחירה: קורס בחירה אחד בחישה קוונטית ושניים בחישוב קוונטי
 • סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. תינתן עדיפות ברישום לפרויקט בעיבוד אותות לבוגרי הסדנה.
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. 

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א