Oblivious Polynomial Evaluation with Minimal disclosure

שלחו לחבר
שנה
2015

הצבה בפולינום עם חשיפה מינימלית של מידע
 

תיאור הפרויקט: חישוב בטוח הינו כלי חשוב בקריפטוגרפיה המאפשר להריץ חישוב ברשת של מחשבים הנמצאים תחת מתקפה, תוך שמירה על תכונות חשובות כמו פרטיות ונכונות. בפרויקט זה נתמקד במודל עם שני שחקנים אליס ובוב המחשבים את הפונקצייה הבאה. לפונקצייה שני קלטים: (1) פולינום (.)P מדרגה d לאליס, (2) וקלט x לבוב. המטרה של השחקנים היא לחשב (x)P כך שבוב ילמד את ההצבה בפולינום ושום דבר מעבר לכך. ואילו אליס לא תלמד כלום מהחישוב. לפונקצייה זו מספר אפליקציות חשובות והיא נחקרה ונלמדה רבות על ידי קהיליית הקריפטוגרפיה. מטרת הפרויקט היא לתכנן ולממש פרוטוקולים שונים המחשבים פונקציה זו תוך שימוש בפרימיטיבים קריפטוגרפיים שונים. מטרת המימושים היא להסיק מסקנות מההשוואה של הבניות השונות בנוגע לסיבוכיות החישוב והתקשורת. 

תכולת הפרויקט: במהלך הפרויקט הסטודנטים ירכשו ידע מקיף וחשוב בקריפטוגרפיה וחישוב בטוח. בפרט, ילמדו טכניקות הוכחה ותכנון של פרוטוקולים, כמו גם מודלי תקיפה שונים והגנות מפניהם. המימושים יעשו תוך שימוש ב-open source הבא: http://crypto.biu.ac.il/about-scapi.php
 

דרישות: מבוא לקריפטוגרפיה 83-458

בשיתוף עם המעבדה לקריפטוגרפיה במדעי המחשב.
 

מקורות: 
http://eprint.iacr.org/2015/004.pdf
https://eprint.iacr.org/2014/447.pdf