Secure set-intersection in the presence of semi-honest attacks

שלחו לחבר
שנה
2016
מבצעי הפרוייקט
  • כהן אפרת
  • נמני יניב

חישוב בטוח של חיתוך בנוכחות יריב זדוני

תיאור הפרויקט: חישוב בטוח הינו כלי חשוב בקריפטוגרפיה המאפשר להריץ חישוב ברשת של מחשבים הנמצאים תחת מתקפה, תוך שמירה על תכונות חשובות כמו פרטיות ונכונות. בפרויקט זה נחקור את הפונקציונליות שמחשבת את החיתוך של שתי קבוצות. פרוטוקול בטוח עבור פונקציונליות זו לא מדליף אינפורמציה נוספת מעבר לחיתוך. קיימות אפליקציות רבות  הדורשות שחישוב זה יבוצע תוך שמירה על פרטיות. מטרת הפרוייקט היא לחקור מימושים של פונקציה זו במודל מתקפות חזק המאפשר ליריב להשחית את אחד השחקנים ולהתקיף את השחקן השני באופן שרירותי. במודל זה קיים מגוון רחב של פרוטוקולים, שברובו לא ממומש, ואין וודאות לגבי יעילותם של פרוטוקולים אלו. המחקר בפרויקט זה מתחלק לשני שלבים. בשלב התיאורטי הסטודנטים יוכיחו בטיחות לגבי חלק מן הפרוטוקולים. בחלק המעשי הסטודנטים יממשו פרוטוקולים אלו.

תכולת הפרויקט: במהלך הפרויקט הסטודנטים ירכשו ידע מקיף וחשוב בקריפטוגרפיה וחישוב בטוח. בפרט, ילמדו טכניקות הוכחה ותכנון של פרוטוקולים, כמו גם מודלי תקיפה שונים והגנות מפניהם. המימושים יעשו תוך שימוש ב-open source הבא: http://crypto.biu.ac.il/about-scapi.php

דרישות: מבוא לקריפטוגרפיה 83-458
 

בשיתוף עם המעבדה לקריפטוגרפיה במדעי המחשב.

מקורות: 

http://eprint.iacr.org/2015/004.pdf
https://eprint.iacr.org/2014/447.pdf