ניתוב הודעות ברשת תקשורת אלחוטית מרובת אנטנות ורחבת סרט

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Message Routing in wideband MIMO network

תיאור הפרויקט ותכולתו:

הגדלת רוחב הסרט במערכת תקשורת מאפשר להגדיל את קצב העברת המידע ברשת. בנוסף לכך, שילוב של מספר אנטנות בתחנות של רשתות תקשורת מאפשר הגדלה משמעותית נוספת של קצבי התקשורת. טכניקות חדשניות לתקשורת בריבוי אנטנות מאפשרות שליחת מספר הודעות למספר משתמשים, בו זמנית ובקצב גבוה. בשילוב אפנון כגון OFDM עבור מערכת רחבת סרט, רשתות העתיד יכולו לספק קצבי נתונים גבוהים בהרבה מהקצבים האפשריים היום. פרויקט זה יעסוק באחד האתגרים המשמעותיים לקראת הגדלת הקצבים: ניתוב הודעות בו-זמני חכם.

בפרויקט זה ימומשו אלגוריתמים חדשניים לניתוב עבור המערכת המתוארת לעיל, המתחשבים בידע הקיים אצל כל משתמש ברשת, ובהפרעות למשתמשים אחרים.

הפרויקט כולל כתיבת סימולציה של רשת תקשורת מלאה ובחינת ביצועים. בסימולציה ישולבו מספר תחנות עצמאיות, שכל אחת ממלאת את כל תפקידיה ברשת (ניתוב, קידוד מרחבי, פענוח וממסור).

הפרויקט ניתן להרחבה לתואר שני.

דרישות:

תקשורת ספרתית 1

מקורות:

http://www.eng.biu.ac.il/bergeli/files/2015/02/Statistically-Optimal-Richter.pdf

email: bergeli@biu.ac.il