אלגוריתם רב-ערוצי בייסיאני לשיערוך דובר

אחראי אקדמי
שנה
2017

Blind acoustic Beamforming using Bayesian approach

תיאור:

פרויקט זה עוסק בשיערוך עיוור של דובר בתנאי רעש והדהוד. בגישה הבייסיאנית, מתייחסים למקור ולערוץ כמשתנים אקראיים בעלי פילוג אפריורי ידוע. ניתן לשערך את הפילוגים הפוסטריוריים של המקור ושל הערוץ באמצעות אלגוריתם איטרטיבי ((VEM, וכך מתקבל שיערוך רובאסטי של סיגנל הדיבור.
האלגוריתם ימומש בזמן אמת ב-MATLAB וייבחן במעבדה האקוסטית בבר אילן.
תיבחן אפשרות מימוש של האלגוריתם בסביבת אנדרואיד, בשיתוף עם פיני טנדייטניק
תכולה:
במסגרת פרויקט זה הסטודנטים ייחשפו לעולם עיבוד האות המרחבי בכלל וליישומיו בתחום אותות הדיבור בפרט, ויכירו אלגוריתמים מתקדמים לשיערוך בתנאי אי וודאות.


דרישות:

DSP2, SSP2

מקורות:

Malik, Sarmad, Jacob Benesty, and Jingdong Chen. "A Bayesian framework for blind adaptive beamforming." IEEE Transactions on Signal Processing 62.9 (2014): 2370-2384.

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017