תקנון פרויקטים

הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין אוניברסיטת בר-אילן
תקנון פרויקטי-גמר

שנה"ל תשפ"ד
 

 

תוכן עניינים:

תקנון פרויקטים
כללי
תחומי אחריות
מעבדות הפרויקטים
מטרות הפרויקט
מהלך הפרויקט
דרישות מהסטודנטים
מטלות ותוצרים
ציון
נספחים
 

תקנון פרויקטים

כללי:

 1. פרויקטי הגמר הינם חלק משמעותי מהדרישות לקבלת תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים. מחזור  הפרויקטים הראשון התבצע בשנה"ל תשס"ה. 

 2. המעבדות מצוידות במיטב הציוד המתקדם: תוכנות, כרטיסים ייעודיים, מכשור.

 3. הפרויקטים דורשים ידע עיוני רב ומורכב, יחד עם יכולת יישום ומימוש גבוהה. הפרויקטים עומדים בשורה הראשונה של המחקר והיישום ואנו רואים חשיבות רבה בכל אחד ואחד מהם. כל פרויקט הינו מקורי ובכל שנה מוצעת רשימת פרויקטים חדשה. 

 4. כל הפרויקטים יבוצעו במעבדות הפקולטה להנדסה ובתשתיותיה. במקרים יוצאי-דופן, בהם מפאת חוסר בתשתיות הדבר אינו אפשרי, יש לקבל את אישורו המפורש של אחראי הפרויקטים פרופ' עמוס דניאלי

 5. פרויקט לא יהיה מסווג. ספר הפרויקט יפורסם בספריה והפוסטר יוצג ביום הפרויקטים. 

 6. משך כל פרויקט שנת לימודים אקדמית אחת. 

 7. סטודנטים אינם מקבלים משכורת על ביצוע הפרויקט. תשלום המתקבל ממימון חיצוני של פרויקטים יועבר לרשות המעבדה המבצעת להעשרת תשתיתה (בכפוף לנוהלי רשות המחקר של אוניברסיטת בר-אילן). 

 8. במקרה של חריגות מנוהל זה על כל חלקיו יש לקבל את אישור מפורש של אחראי הפרויקטים פרופ' עמוס דניאלי.

תחומי אחריות:

 1. מפאת החשיבות הרבה אותה אנו מעניקים לפרויקטים, אנו ממנים לכ"א מהם אחראי אקדמי, שהפרויקט בתחום התמחותו האקדמית.

 2. האחראי האקדמי רשאי למנות מנחה עוזר (להלן "מנחה") שימצא בקשר רציף עם הסטודנטים. האחראי האקדמי והמנחה פועלים יחדיו להדריך הסטודנטים ולהביאם לסיום מוצלח של המשימה. המנחים כפופים לאחראי האקדמי ויסייעו בידו במימוש הפרויקט וביישומו. האחריות המלאה לפרויקט מונחת על כתפי האחראי האקדמי. 

 3. המנחים יהיו סטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה (בדרך כלל סטודנטי מחקר של האחראים האקדמים). לעיתים, ימונו מהנדסים מהתעשייה עתירת-הידע להם ידע רלבנטי לפרויקט. המנחה יהיה לפחות בעל תואר ראשון בהנדסה (לעיתים, יבחרו אף מנחים נושאי תואר דוקטור). 

 4. המנחה ו/או האחראי האקדמי יפגשו עם הסטודנטים בפגישות עיתיות (בתדירות של אחת לשבוע לערך). בפגישות אלה תינתן הנחייה, יוטלו מטלות ותיבדק התקדמותם של הסטודנטים לקראת השגת המטרה. 

 5. לכל מעבדה אחראי אקדמי, האחראי על הפעילות השוטפת של המעבדה שבראשותו, על תשתית המעבדה והכנסת טכנולוגיות חדשות. ראש המעבדה אחראי על גיוון הפרויקטים המוצעים במעבדתו ועל רמתם של הפרויקטים המוצעים. ראש כל מעבדה יעביר את רשימת הפרויקטים לאחראי הפרויקטים, פרופ' עמוס דניאלי, והוא יאשרם ויפרסמם. לא תתפרסם רשימת פרויקטים שלא ע"י אחראי הפרויקטים.  

 6. אחראי הפרויקטים הכללי יהיה איש סגל בכיר בביה"ס. לא ימונו לתפקיד מי שאינם חברי סגל במשרה מלאה. בשנה"ל תש"פ, עומד בראש מערך הפרויקטים פרופ' עמוס דניאלי

מעבדות הפרויקטים

הפקולטה להנדסה מציעה פרויקטים במעבדות הבאות:

שם המעבדה

ראש המעבדה

עיבוד ספרתי של אותות 

פרופ' שרון גנות

תקשורת

פרופ' ברוס שרגא

אלקטרו-אופטיקה

פרופ' אבי צדוק

ביו-הנדסה

פרופ' אורית שפי

ננו-אלקטרוניקה

פרופ' אדם תימן 

הגנת סייבר

פרופ' כרמית חזאי

תכן חומרה

ט נ 

רשתות וחישוב

ט נ

עיבוד וניתוח נתונים

ט נ

 


מטרות הפרויקט

מטרות הפרויקטים כוללות:

 1. העמקה של הידע העיוני בנושאים שהם מעבר לחומר הנלמד בקורסים.

 2. חיזוק הידע המעשי והיישומי.

 3. הנחלה של תהליך מלא של ביצוע פרויקט.

 4. סיוע למחקר.

 5. בנייה של תשתית המעבדות והעשרתה.

מהלך הפרויקט

כל פרויקט יתנהל לפי השלבים העיקריים להלן. שינויים מסוימים יתכנו בהתאם לדרישות הפרטניות של כל פרויקט ופרויקט. משך כל פרויקט שנת לימודים אקדמית אחת. יש לודא את סיום הפרויקטים במהלך הקיץ בסיום שנה"ל. פרויקטים יתבצעו בזוגות, אם כי תותר עבודה ביחידים באישור ראש המעבדה ואחראי הפרויקטים. 

שלבי הפרויקט

 1. בחירת פרויקט – רשימה מפורטת (ראו נספח) תפורסם בחופשת הקיץ שלקראת הפתיחה של שנת-הלימודים. על הסטודנטים לפנות לראשי המעבדות ולמנחים הפוטנציאליים, כדי להבהיר לעצמם היטב את היקף הפרויקטים המוצעים ותכולתם. הקצאת הפרויקטים תעשה ע"י האחראי האקדמי של כל פרויקט. מספר פרויקטים מצריכים יכולות עיוניות גבוהות ועל כן תתכן הפנייה של סטודנטים מצטיינים אליהם. יש לוודא היטב כי הדרישות מהפרויקט והיקפו הובנו היטב ע"י הסטודנטים.

 2.  ביצוע סקר ספרות והכרת הרקע העיוני.

 3. דו"ח ראשוני  – הגדרה של המשימות, ציפיות ורעיונות בהתבסס על שלב הלימוד. יוגש כחודש לאחר תחילת העבודה.

 4.  סימולציות  (Matlab או תכנה דומה) ו/או ניסויים ראשוניים (בהתאם לתחום העיסוק בפרויקט) ובדיקת החלופות. 

 5. דו"ח ביניים ומצגת אמצע הפרויקט – תוצאות ראשוניות, מסקנות, כיווני המשך. יוגש ויוצג בפני המנחים והסטודנטים במסלול במהלך החופשה שבין סמסטר א' לסמסטר ב'. 

 6. דו"חות נוספים עפ"י דרישת המנחה וראש המעבדה.

 7. מימוש סופי (בזמן-אמת על מעבדי אותות או רכיבי FPGA או בשפת C או ב-Matlab, רכיבים אופטיים, מעגלים משולבים וכרטיסים ייעודיים ו/או בהתאם  לנדרש בכל פרויקט). יאושרו גם פרויקטים תיאורטיים. פרויקטים אלה יאושרו ע"י ראשי המעבדות בעת פרסומם.

 8. בדיקה מקיפה ואימות הציפיות. רעיונות לשיפור האלגוריתם המקורי. סיוע במחקר.

 9. ספר הפרויקט יוגש לכל המאוחר בסוף תקופת הבחינות בסמסטר ב'. מועד מדויק יפורסם במערכת המודל.

 10. מצגת סיום תוצג בפני האחראים האקדמיים, המנחים, ראש המעבדה, הסטודנטים במסלול ומוזמנים. 

 11. הדגמה של הפרויקט בפני ראש המעבדה ומוזמנים. 

 12. הצגת פוסטר והדגמה במהלך יום הפרויקטים שיערך בתחילת השנה העוקבת.

דרישות מהסטודנטים

 1. הגשת מועמדות לפרויקטים. שימו לב,  שעמידה בדרישות הקדם מומלצת בחום אך בהתייעצות עם ראש המעבדה ניתן לקבל הקלות מסוימות. 

 2. עבודה רציפה עם המנחים ופגישות עיתיות (בתדירות של אחת לשבוע לערך) עם המנחה האקדמי ו/או מנחה מקצועי. האחריות להופעה לפגישות ולדיווח למנחים מוטלת על הסטודנטים.

 3. דו"חות:

  1. ראשוני – לאחר חודש. תאור של מתווה העבודה והוכחה לגבי הבנתם של הסטודנטים בנושא אותו בחרו וכן לו"ז מתוכנן לפרויקט (הקף כ-5 עמודים).

  2. אמצע - סוף סמסטר א'. סיכום החלק העיוני והסימולציות (הקף כ-15 עמודים).

  3. דו"חות נוספים עפ"י דרישות המנחה ו/או ראש המעבדה.

  4. סיום – סוף השנה. ספר פרויקט (ראו להלן).

 4. ספר הפרויקט יוגש לספרייה לא יאוחר מחודש ספטמבר ויקיף כ- 50 עמודים (לא כולל נספחים). על פרקי הספר להכיל:

  1. תקציר.

  2. תודות (למשפחה, לאנשים שסייעו לכם, למהנדס המעבדה, למנחים,...).

  3. הצגת הבעיה.

  4. רקע עיוני.

  5. תיאור של חלופות לפתרון.

  6. תיאור מפורט של השיטה הנבחרת והסיבות לבחירתה.

  7. בדיקה מקיפה של השיטה. תוצאות וניתוחן.

  8. תרשים מלבנים של המימוש (תוכנה ו/או חומרה) כולל תיעוד מלא של הקשרים והפרמטרים  המועברים. 

  9. מסקנות וסיכום – האם התוצאות מתאימות לניתוח הראשוני? האם הרעיון מוצלח? יתרונות וחסרונות של הפתרון.

  10. רעיונות להמשך.

  11. רשימה ביבליוגרפית.

  12. נספחים המתעדים התוכנה ו/או החומרה בפרוטרוט. אין להדפיס פלטי תוכניות.

 5. מצגות בפני המנחה, האחראי האקדמי, ראש המעבדה, אחראי הפרויקטים ואורחים: 

 • מצגת אמצע – בין סוף סמסטר א' לתחילת סמסטר ב'.
 • מצגת סיום – סוף השנה, לא יאוחר מחודש ספטמבר.
 • מצגות נוספות בהתאם לדרישות המנחה.
 1. הגשת כל התוצרים להלן והדגמה של פרויקט עובד לא יאוחר מפתיחת שנת הלימודים העוקבת, כתנאי לקבלת הציון. סטודנט שלא סיים במועד יחויב ברישום לשנה"ל העוקבת בהתאם לתקנות האוניברסיטה.

 2. פוסטר – בתחילת שנת הלימודים העוקבת יערך יום פרויקטים שבו יציגו כל הסטודנטים את עבודותיהם בפני חברי הסגל ואורחים. הפוסטרים יופיעו בחוברת חגיגית שיוציא ביה"ס. ביום הפוסטרים יוכרזו הזוכים בפרס פרויקט מצטיין. הפוסטרים יעוצבו בהתאם לדוגמא המצורפת. בעיצוב הפוסטר יש לשים דגש על בהירות, להמעיט בנוסחאות ולהכביר בתמונות.  

מטלות ותוצרים

 1. פוסטר.

 2. מצגות.

 3. ספר פרויקט בפורמט PDF, עם דף שער כבנספח.

 4. תוצרים ייעודיים כמערכות אופטיות, מעגלים משולבים, זיווד.

 5. כל התוכניות, המאמרים, דפי הנתונים והקבצים השונים (ספר, דו"חות, מצגות, פוסטר, תוכנה, שרטוטים, וחומר נוסף לפי דרישת המנחה או אחראי הפרויקטים). אין צורך להדפיס תוכניות ארוכות או פלטים. 

ציון 

 1. פרויקטים יתבצעו בזוגות או, במקרים מיוחדים, ביחידים.

 2. הציון יקבע ע"י המנחה האקדמי באישורו של ראש המעבדה האמון על האחדת הקריטריונים. ציון לא יוזן במערכת הציונים בטרם התקבל על כך אישורו של אחראי הפרויקטיםפרופ' עמוס דניאלי.

 3. השיקולים בקביעת הציון יכללו:

  1. עמידה בדרישות המקוריות והדגמה של פרויקט פועל.

  2. רמת העבודה והמוצר הסופי.

  3. רמת ההעמקה והשליטה בידע העיוני הנרכש ובנושאים קרובים.

  4. רמת הדו"חות, ובפרט רמת התיעוד של ספר הפרויקט.

  5. טיב המצגת ויכולת ההצגה של העבודה שנעשתה.

  6. עמידה בסטנדרטים של כתיבת תוכנה ותיעודה ו/או של תיאור מערכת החומרה.

  7. עמידה בלוחות זמנים.

  8. מידת החדשנות.

  9. מידת העצמאות.

  10. יוזמה.

  11. יכולת עבודה בצוות (עם השותפים ועם המנחים).

  12. מידת המעורבות של הסטודנט בפרויקט.

  13. השקעה וחריצות.

 4. ציון הפרויקט משותף לסטודנטים (למעט במקרים קיצוניים).

 5. ערעורים יטופלו ע"י המנחה האקדמי של הפרויקט. תשובת הערעור תאושר ע"י ראש המעבדה לפני מסירתה לסטודנט.

 6. פרויקט מצטיין יהיה פרויקט בולט במיוחד בו הפגינו הסטודנטים יכולות מעל ומעבר לדרישות הרגילות. מועמדים לפרויקט מצטיין ימונו ע"י ראשי המעבדות. מינוי כזה ילווה ע"י מכתב המלצה. אחראי הפרויקטים  פרופ' עמוס דניאלי יאשר את הרשימה הסופית. הפרס יוענק ביום הפוסטרים החגיגי. 

קשר לתעשייה

למעבדות השונות קשר לתעשיות עתירות הידע. ככלל הפרויקטים נעשים באוניברסיטה ובתשתיותיה. גם אם יש מנחה מהתעשייה הוא יהיה כפוף למנחה האקדמי שיפקח באופן פעיל על הפרויקט. במקרים מיוחדים, כאשר יוכח חוסר בתשתיות הכרחיות, יוכל אחראי הפרויקטים פרופ' עמוס דניאלי לאשר ביצוע פרויקט חיצוני.  

נספחים

 1. תבנית לפוסטר

 2. דף שער לספר הפרויקט עפ"י התבנית