English שלחו לחבר

פרוייקטים

שנה מגמה מסלול מבצע/ים מנחה פרוייקט
2018 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד מימוש מבוקר של AES
2018 תואר ראשון בהנדסת חשמל פלסמוניקת גרפן אוקסיד
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה אופטימיזציה לזמן חשיפה במערכת אופטית למדידת עומק חדירה של ננו חלקיקים ברקמה
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קוגלר הלל אימות פורמלי של רכיב חומרה ביולוגי מקבילי
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קוגלר הלל אימות פורמלי של רכיב תוכנה למערכות נהיגה אוטומטיות
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קוגלר הלל אימות פורמלי של רשתות נוירונים ולמידה עמוקה
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה איפיון אימפדנס של אלקטרוליט
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות אלגוריתם רב-ערוצי בייסיאני לשיערוך דובר
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה אנטנת מהוד דיאלקטרי
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI נוה דורון אפיון ומדידה של התקנים המבוססים על חומרים דו מימדים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI ארכיטקטורה של מכפל סקלרי מהותך חסכוני באנרגיה
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים ארכיטקטורה של מעבד מקבילי בהספק נמוך
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד
פיש אלכסנדר
בחינת תקיפות הספק חדישות על מערכות-על-שבב
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד בחינת תקיפות הספק מתקדמות על זכרונות
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה ביצועי מד טווח-לייזר על-בסיס סדרות קידוד בתרחישים מרובי מטרות
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה דגן פדר עידית בניית מערכת אופטית ייחודית למדידת פרופיל פיזור מלא של רקמות
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI נוה דורון גלאי קרינה תרמית מבוססי גרפן
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים וובר אופיר דפורמציה של תמונות בעזרת התקן בעל מסך מגע
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI קרן אסנת הגנות על מעגלי הפריפרייה של מערכי זיכרון מסוג SRAM מפני התקפות הספק
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה הדמיית גלי פרא וקטוריים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות גנות שרון הפרדת מקורות אודיו ע"י פירוק למטריצות חיוביות
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד
פיש אלכסנדר
הקמת מערך בדיקה וחקירה של שבב לאחר ייצור
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה הקמת מערכת לריצוף גנטי של נוגדנים מתאים בודדים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות הרחבת רוחב פס של אות טלפוני באמצעות רשת של רשתות נוירונים מלאכותיות
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה השוואה בין מערכות FLIM במישור התדר ובמישור הזמן
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה דואדי חמוטל התקני אופטיקה בזמן להסתרת מידע
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI תימן אדם
שור יוסף
וסת מתח הניתן לסינתוז
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI שור יוסף חיישנים משולבים מבוססים Ring Oscillator
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה חישה ביורפואית ע"י ניתוח זמני של תנודות ננומטריות
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים חזאי כרמית חישוב מבוזר של חיתוך עם חשיפה מינימלית